Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze Privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de gemeentelijke Ombudscommissie zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (zie art 9:17 e.v. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2015-04-01) De gemeentelijke verordening is terug te vinden op

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Hertogenbosch/CVDR629896/CVDR629896_1.html

 

De Ombudscommissie probeert in de uitoefening van haar taken zoveel mogelijk een goede verstandhouding tussen burger en overheid te bewerkstelligen en/of te behouden. Ook wil de commissie een betere gemeentelijke dienstverlening tot stand te brengen, waar burgers tevreden over zijn.

 

De taken en bevoegdheden van de Ombudscommissie kunnen als volgt worden samengevat:

 

terug naar boven Klachtbehandeling

De Ombudscommissie is een tweedelijns klachtvoorziening. Als u een klacht heeft ingediend bij de gemeente, of bij de aangesloten gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden GGD Hart voor Brabant of de Veiligheidsregio Brabant Noord en deze klacht is niet tijdig of niet naar tevredenheid behandeld, kunt u bij de Ombudscommissie terecht. De Ombudscommissie kijkt dan opnieuw naar de klacht en komt met een oordeel, een oplossing en/of een advies om de klacht op te lossen of in de toekomst te voorkomen. De Ombudscommissie voert haar werk onafhankelijk en onpartijdig uit en is aan niemand ondergeschikt.

Ook is het de taak van de Ombudscommissie om, waar nodig, toe te zien op een juiste toepassing van de interne klachtenregeling en een behoorlijke klachtenbehandeling.

terug naar boven Interventies

Klachten over het uitblijven van een antwoord, geen goede informatie krijgen of geen afspraak kunnen maken met de gemeente, kunnen soms snel worden opgelost. In dergelijke gevallen kan de secretaris van de Ombudscommissie zelf contact opnemen met de gemeente. Met deze zogenaamde interventie kan de klacht vaak op een korte termijn worden opgelost, zodat u alsnog een reactie, informatie of een afspraak krijgt. Daarmee kunnen verder formele klachtenprocedures worden voorkomen.

terug naar boven Toelichting en informatie

De Ombudscommissie besteed veel tijd aan het informeren van burgers over de juiste regels en procedures rond klachten. Zij verwijst waar nodig naar de juiste instantie. De belangrijkste verwijzing is die naar de interne klachtbehandelaar van de gemeente.

terug naar boven Bemiddeling

De eenvoudigste vorm is dat de Ombudscommissie bij de gemeente informeert naar de stand van zaken, zodat de burger tevreden gesteld kan worden e verder onderzoek achterwege kan blijven. Een tweede manier is dat de gemeente uitgenodigd wordt met de klager in contact te treden om (het probleem achter) de klacht op te lossen. Het hang van het resultaat af of verder onderzoek van de Ombudscommissie gewenst is. De derde vorm is dat de Ombudscommissie zelf voorstellen doet aan partijen om tot een vergelijk te komen en de klacht, maar vooral het probleem achter de klacht op te lossen. In dat kader kan de Ombudscommissie ook doorverwijzen naar een externe mediator.

terug naar boven Onderzoek op eigen initiatief

De Ombudscommissie kan een onderzoek op eigen initiatief instellen, bijvoorbeeld als zij vermoedt dat bepaalde klachten een structureel karakter hebben.

terug naar boven Gesprek met bestuursorgaan

Sommige klachten kunnen aanleiding zijn tot een gesprek met het betrokken bestuursorgaan. Dit staat ter beoordeling van de Ombudscommissie.

terug naar boven Onderzoek melding Klokkenluidersregeling

De Ombudscommissie heeft tevens de taak om als Meldpunt te fungeren voor vermoedens voor misstanden door ambtenaren. Dit is geregeld in de Klokkenluidersregeling 's-Hertogenbosch 2013.

terug naar boven Onderzoeksbevoegdheden

De Ombudscommissie is, voor het goed kunnen uitoefenen van haar taken, toegerust met onderzoeksgevoegdheden. Zoals het ondervragen van ambtenaren, klagers en getuigen, het doorzoeken van archieven en inschakelen van deskundigen. Ook kan de Ombudscommissie inlichtingen en stukken opvragen, binnen een door haar te stellen termijn en een onderzoek ter plaatse instellen, als dat nodig wordt geacht voor het onderzoek.