Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Iedereen kan kosteloos bij de Ombudscommissie een verzoek indienen om onderzoek te doen naar een klacht: individuele burgers, (bewoners)organisaties, groeperingen, instellingen en bedrijven. 

De Ombudscommissie is, op grond van de wet, niet bevoegd en niet verplicht alle klachten in behandeling nemen. Klachten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden:

  • U heeft hierover al een klacht ingediend bij deze instantie.
  • Uw klacht is door deze instantie niet langer dan één jaar geleden afgehandeld.
  • Uw klacht gaat over gedragingen van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch, dan wel van (een medewerker van) de    gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden GGD Hart voor Brabant of de Veiligheidsregio.
  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels of over (gemeentelijk) beleid.